untitled-1
simper_statyba

Detalių planų rengimas

Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).

Projektinių pasiūlymų rengimas

Projektinis pasiūlymas – eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga statinio projektuotojo parinkimo konkursui ir gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas.

Statinių projektavimas

Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis.

Statinių projektavimo valdymas

Statinio projektavimo valdymas – statinio projektavimo organizavimo būdas, kai projektavimą ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio projektavimo valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio projektavimo valdytojo pagrindu.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energijos vartojimo auditų rengimas

Išsamusis energijos vartojimo auditas – audito atlikimo modelis, numatantis išsamų veiksnių, darančių įtaką objekto energijos ir šalto vandens sąnaudoms, tyrimą, panaudojant matavimo prietaisus, energijos ir šalto vandens sąnaudų skaičiavimo metodikas ir pateikiant pasiūlymus ekonomiškai pagrįstoms energijos ir šalto vandens taupymo priemonėms įgyvendinti.

Statinių projektavimo ir statybos techninių užduočių rengimas

Techninė užduotis – dokumentas, kuriame nurodoma visa projektavimo paslaugų ir statybos darbų apimtis, sumanyto projektuoti ir statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą ir atliekant Statybos darbus.

Statinių projektavimo ir statybos pirkimo konkursų organizavimas

Konkurso organizavimas – konkurso dokumentacijos parengimas, dalyvių kvietimas pateikti pasiūlymus, atsakymų teikimas į dalyvių pateiktus klausimus, gautų pasiūlymų vertinimas, analizavimas ir išvadų pateikimas.

Konsultavimas:

- teritorijų planavimų klausimais

- statinių projektavimo klausimais

- statybą leidžiančio dokumento gavimo klausimais

- statinių statybos klausimais

- statybos užbaigimo procedūros klausimais

- projektavimo ir statybos pirkimo konkursų klausimais

Statybos darbai

Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinių statybos valdymas

Statinio statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu.

Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas

Statybos užbaigimo procedūros – procedūros, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.